Disciplinární řád

OBECNÁ PRAVIDLA A DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD (platnost od 01.08.2018)

POVINNOSTI KAPITÁNA
Mužstvo si zvolilo dva kapitány: Dědiče Lukáše a Dědiče Jana. V rozpisu zápasu je uvedeno, kdo plní funkci kapitána pro daný týden. V případě nepřítomnosti kapitána přebírá jeho povinnosti druhý kapitán.

1\Spolupodílet se a vést tréninkové a před-zápasové rozcvičky
2\Evidovat tréninkovou docházku a pokuty vyplývající z disciplinárního řádu a aktualizovat evidenci v excel souboru na facebooku v naší skupině.
3\Jmenovat a evidovat službu na zápasy (dva hráče). První hráč před zápasem dresy, trenky a štulpny rozdělí do třech hromádek, napočítá jednotlivé kusy a nahlásí je kapitánovi. Hráči po zápase opět dresy připraví druhému hráči stejným způsobem k přepočítání. Druhý hráč následně jednotlivé kusy přepočítá a potvrdí si s kapitánem, že počty. sedí. Za případné ztráty části dresů budou z hráčského fondu odečteny následující finanční částky: tričko 500 Kč, trenýrky 300 Kč, 1 ks štulpny 100 Kč.
4\Kapitán je zároveň pokladníkem a zodpovídá za výběr pokut, vybrané peníze předá vždy na konci příslušného měsíce vedoucímu mužstva.
SPLATNOST POKUTY
Jsou ukládány do hráčské fondu. Ten se na konci každé sezóny rozpustí ve prospěch hráčů, kteří získají ocenění za svůj přístup dle bodového systému.
Hráč, který se v rámci daného měsíce dopustí přestupku, je povinen pokutu uhradit kapitánovi nejpozději do posledního dne v měsíci, kdy vznikl přestupek. Nemá-li hráč peníze na uhrazení pokuty, pak to neprodleně ohlásí vedoucímu mužstva, který ve spolupráci s trenérem sjedná možnost brigády, kde je možno si na pokutu vydělat. Cena za 1 hod. odpracované brigády je stanovena na 80 až 100 Kč dle náročnosti zadané práce.
BODOVÝ SYSTÉM

 

1\Účast na tréninku – 2 body
2\Účast na zápase – 4 body
3\Hodnocení hráče v TOP 3 zápasu  – 5 bodů
Vyhodnocení bodového systému provede trenér vždy na konci sezóny před závěrečnou. Hráčský fond se rozdělí poměrnou částkou mezi 5 hráčů, kteří získají nejvyšší počet bodů. Finanční částka bude proplacena vždy oproti dokladu za nákup sportovního vybavení. Do hráčské fondu budou ukládány také případné další finanční dary.
TRÉNINKOVÉ MINIMUM  Každý hráč se musí zúčastnit alespoň 75% tréninků v příslušném měsíci (standardně se jedná o 6 tréninků z 8). Není-li tato podmínka splněna, trenér by v rámci spravedlnosti měl omezit čas, který hráč působí aktivně v mistrovském utkání na 30 min. a to po dobu dvou mistrovských utkání v následujícím měsíci.
!!Nesplní-li výše uvedenou podmínku více než 3 hráči, pak se mužstvo vystavuje hrozbě toho, že vedení mužstva (trenér a vedoucí) odstoupí z funkce a pokud se nenajde náhrada, mužstvo bude zřejmě předčasně zrušeno. Omluvou pro nesplnění výše uvedené podmínky můžou být jen prokazatelné zdravotní důvody nebo pokud hráč je přes týden na Internátu (v případě Internátu se má za to, že hráč absolvuje jeden trénink individuálně, a to v místě své školy a poté se vždy účastní alespoň pátečního tréninku). Hráči starší 18 let si mohou tréninkové minimum doplnit účastí na čtvrtečním dobrovolném bágu.
OMLUVY NA TRÉNINK
Hráči: 
Chuděj Daniel, Plánka Jan, Ličko Ondřej, Skalík Ondřej, Vojkůvka Radim, Nerad Matyáš se omlouvají panu Adamcovi.
Hráči: Bill Josef, Vojkůvka Dalibor, Dědič Jan, Vysloužil Jiří, Kuběna Lukáš, Adamec Martin, Koleček Tomáš, Mikuda Ondřej, Dědič Lukáš, Balán Adam se omlouvají přímo trenérovi.
1\Nemůže-li se hráč dostavit na trénink, nahlásí tuto skutečnost nejpozději 2 hod. před konáním tréninku trenérovi nebo vedoucímu mužstva. Hráč vždy uvede pravdivý důvod své neúčasti. V případě, že dojde k nenadále situaci, neprodleně tuto skutečnost hlásí a dostaví se na trénink i přes zpoždění. Hráč se dostaví na trénink vždy nejpozději 10 min. před jeho zahájením, tak aby nezapříčinil zpoždění začátku tréninku.

2\Nemůže-li se hráč dostavit na tréninky po delší dobu, pak napíše odpovědnému trenérovi SMS, kde uvede Datum od a Datum do nepřítomnosti a pravdivý důvod nepřítomnosti.

OMLUVY NA ZÁPAS 1\Nemůže-li se hráč dostavit na zápas, informuje o tom nejpozději 3 dny před konáním plánovaného zápasu trenéra, kdy uvede pravdivý důvod.

2\V případě, že dojde k nenadále situaci – např. náhlé onemocnění, pak tuto informaci telefonicky neprodleně sdělí hlavnímu trenérovi .

!!Uvědomte si prosím, že nás je velmi málo a krajská soutěž, kterou jste chtěli hrát stojí velmi moc peněz. Takže dostavit se na zápas po následující sezónu musí mít u Vás hlavní prioritu – abychom sezónu odehráli, osobní a rodinné zájmy musí jít tento soutěžní rok úplně stranou!!

SAZEBNÍK POKUT 1\Neomluvený trénink – 60 Kč
2\Neomluvený pozdní příchod na trénink – 30 Kč
3\Pozdní příchod na sraz – 50 Kč
4\Neomluvená účast na zápase – 300 Kč
5\Červená karta za nedisciplinované chování – 200 Kč